امتیاز فصلنامه

امتیاز این فصلنامه طبق پروانه نشر به شماره       متعلق به دانشگاه پارس می باشد.