راهنمای ارسال مقاله

پژوهشگر گرامی جهت ارسال مقاله، لازم است مراحل زیر را طی نمایید.

۱- ثبت نام در سایت

پس از ثبت نام در سایت، درگاه ارسال مقاله فعال می گردد. این درگاه در قسمت راست (منوها) قابل دستیابی است.

۲- ارسال فایل مقاله 

با ژر کدن اطلاعات خواسته شده در فرم می توانید مقاله یا مقالات خود را ارسال نمایید.