اهداف و چشم انداز

اهداف اصلی فصلنامه مدیر پروژه پارس:

ترویج و گسترش مطالعات علوم نظری و عملی مدیریت پروژه 

ایجاد بستر برای ترجمان درس آموخته‌ها، مطالبات و نیازمندی‌ها از یک سو و دستاوردها و یافته‌های علمی از سوی دیگر 

 

چشم انداز

نشریه ای با قابلیت مرجعیت در مجامع علمی در حوزه مدیریت پروژه